AKTUALNY KONKURS

ZAPRASZAMY NA FACEBOOKA - KLIK

 

W komentarzu pod postem na naszym Facebooku: Wymien wszystkie substancje aktywne zawarte w peelingu PogoJar.

Lubisz peelingi kawowe? Nie zapomnij polubić:
FANPAGE PogoJar:

https://www.facebook.com/pogojar.coffeescrub/

Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Spośród prawidłowych zgłoszeń, aż 3 nagrodzimy dowolnie wybranym peelingiem PogoJar.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do północy do 19 października!
Ogłoszenie wyników 20.10.2017r.

REGULAMIN:

 

1. „Organizator”

Portal internetowy BestSkinCare.pl- Rekomendacje Kosmetyczne w siedzibą w Krakowie.

2. „Regulamin”–niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Pogojar - uczta dla ciała i zmysłów” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Pogojar - uczta dla ciała i zmysłów” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Facebook”–serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

5. „Fanpage”– profil o nazwie „BEST SKIN CARE” w serwisie Facebook dostępny pod adresem https://www.facebook.com/NajlepszaPielegnacjaCiala

6. „Fan”– użytkownik serwisu Facebook, który przez kliknięcie w przycisk „lubię to” na Fanpage’u „BEST SKIN CARE” uzyskał status fana w serwisie Facebook.

7. „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

8. „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Facebooku.

9. „Komisja konkursowa” –zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

10. „Post konkursowy” – post graficzny zamieszczony w serwisie Facebook w dniu 11 października 2017 roku na Fanpage’u BEST SKIN CARE.

11. „Komentarz”– komentarz zamieszczony pod Postem Konkursowym przez Fana.

§1 Postanowienia ogólne:

1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem natywnych rozwiązań Serwisu: możliwości dodawania przez Użytkownika komentarzy i materiałów graficznych pod treściami zamieszczonymi na Fanpage’u.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez dodanie Komentarza pod Postem Konkursowym.

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage.

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od godziny 20:45 w dniu 11.10.2017r do godziny 23:59 dnia 19.10.2017r.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

2. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com

4. zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili.

§3 Dane osobowe i prawa autorskie

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie  (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook.

§4 Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

1. Aby wziąć udział należy w trakcie trwania Konkursu pod Postem Konkursowym dodać komentarz, który będzie odpowiedzią na prośbę: "Wymien wszystkie substancje aktywne zawarte w peelingu PogoJar.”.

2. W trakcie trwania Konkursu Użytkownik może dodać tylko 1 Komentarz biorący udział w Konkursie. W przypadku dodania większej liczby Komentarzy pod Postem Konkursowym pod uwagę będzie brany pierwszy chronologicznie Komentarz dodany przez Użytkownika.

3. Spośród odpowiedzi konkursowych Komisja Konkursowa wybierze zgłoszenia, które zostaną nagrodzone.

4. Komentarz dodane pod Postem Konkursowym po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

5. Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej dnia 20 października 2017 roku poprzez zamieszczenie ich na Fanpage’u.

§5 Nagrody i tryb ich przekazania

W Konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci 3 sztuk Peelingu do ciała PogoJar.
Jedna osoba otrzyma 1 sztukę - wybrany przez siebie rodzaj.

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

3. Wartość nagród przekazanych w ramach Konkursu, ze względu na wartość poniżej 760 PLN, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów (dotyczy nagród o wartości powyżej 760 PLN).

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu.

6. Fundatorem nagród jest Produkcja kosmetyków - Pogojar Katarzyna Pogorzelska, Dębica, ul. Gajowa, (woj. podkarpackie)

§6 Wydanie nagrody

1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane w postaci posta na Fanpage’u dnia 20.10.2017r.

2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych przesłać wiadomość prywatną do profilu BEST SKIN CARE zawierającą dane adresowe oraz numer kontaktowy.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

4. Nagrody dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

5. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród.

§7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: info@bestskincare.pl w terminie 7 dni od dnia publikowania na Fanpage’u listy nagrodzonych.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004, Nr 4, poz. 27. z póżń. Zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009, Nr 201, poz. 1540, z póżń. Zm.)