KONKURS Z WILLOW ORGANICS

ZAPRASZAMY NA FACEBOOKA - KLIK

 

MIKOŁAJKOWY KONKURS wraz z naturalną marka kosmetyków WILLOW ORGANICS.

 

Aby wziac udzial w konkursie wystarczy:


1. Polubić FanPage Willow Organics: https://www.facebook.com/willowbotanics


2. Odpowiedzieć na pytanie w komentarzu, pod postem konkursowym na Facebooku: Czym zaciekawiły Cię kosmetyki Willow Organics?


Czekamy na wasze odpowiedzi do 13.12.2017r, do pólnocy.


Spośród najciekawszych zgloszeń, 2 nagrodzimy wspaniałymi nagrodami:

❄ 1. Nagroda - Willow Organics Zestaw dla Ciała – Werbena & Róża (Fruity Sugar Scrub & Yellow Rose Body-Olejek do ciała).

❄ 2. Nagroda - Willow Organics Krem do twarzy i ciała – Fruity Mousse


Ogłoszenie wyników nastąpi 14.12.2017r.

 

REGULAMIN:

 

1. „Organizator”

Portal internetowy BestSkinCare.pl- Rekomendacje Kosmetyczne w siedziba w Krakowie.

2. „Regulamin”–niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwa „KONKURS wraz z naturalną marka kosmetyków WILLOW ORGANICS” jest wiazacy dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujacy zasady i warunki

Konkursu, w szczególnosci warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiazki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w zwiazku z ich udzialem w Konkursie.

3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwa „KONKURS wraz z naturalną marka kosmetyków WILLOW ORGANICS” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w tresci

Regulaminu.

4. „Facebook”–serwis internetowy pod domena www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

5. „Fanpage”– profil o nazwie „BEST SKIN CARE” w serwisie Facebook dostepny pod adresem https://www.facebook.com/NajlepszaPielegnacjaCiala

6. „Fan”– uzytkownik serwisu Facebook, który przez klikniecie w przycisk „lubie to” na Fanpage’u „BEST SKIN CARE” uzyskal status fana w serwisie Facebook.

7. „Uczestnik”– uzytkownik sieci Internet, który dokonal prawidlowego zgloszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spelniajacy warunki uprawniajace do uczestnictwa w Konkursie, opisane trescia Regulaminu.

8. „Uzytkownik Serwisu” – Uzytkownik posiadajacy zarejestrowane konto na Facebooku.

9. „Komisja konkursowa” –zespól skladajacy sie z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

10. „Post konkursowy” – post graficzny zamieszczony w serwisie Facebook w dniu 06 Grudnia 2017 roku na Fanpage’u BEST SKIN CARE.

11. „Komentarz”– komentarz zamieszczony pod Postem Konkursowym przez Fana.

 


§1 Postanowienia ogólne:

 


1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem natywnych rozwiazan Serwisu: mozliwosci dodawania przez Uzytkownika komentarzy i materialów graficznych pod tresciami

zamieszczonymi na Fanpage’u.

2. Zgloszenie udzialu w Konkursie odbywa sie wylacznie poprzez dodanie Komentarza pod Postem Konkursowym.

3. Prawo udzialu w Konkursie przysluguje wylacznie osobom, które spelniaja wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w tresci Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypasc moze wylacznie 1 (jedna) nagroda.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiazujace beda takze komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzace od Organizatora, zamieszczane na Fanpage.

 


§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

 


1. Konkurs trwa od godziny 20:30 w dniu 06.12.2017r do godziny 23:59 dnia 13.12.2017r.

2. Udzial w Konkursie jest calkowicie dobrowolny i nieodplatny.

3. W konkursie moze wziac udzial osoba fizyczna, która zapozna sie z niniejszym Regulaminem, spelniajaca lacznie nastepujace warunki:

1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

2. jest osoba pelnoletnia, posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.

3. posiada dostep do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com

4. zapoznala sie z trescia Regulaminu – przystapienie do Konkursu oznacza bezwarunkowa akceptacje postanowien Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

5. W Konkursie nie moga uczestniczyc pracownicy Organizatora oraz czlonkowie najblizszych rodzin tych osób. Przez czlonków najblizszych rodzin rozumie sie malzonków, zstepnych, wstepnych oraz rodzenstwo.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomosci, ze Konkurs nie jest w zaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, oraz ze Facebook nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w zwiazku z organizacja

Konkursu.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w kazdym czasie z udzialu w Konkursie Uczestników, którzy naduzyja jego zasady, np. poprzez zakladanie fikcyjnych profili.

 


§3 Dane osobowe i prawa autorskie

 


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu beda przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.) w zwiazku z

Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

2. Przystapienie do Konkursu oznacza zgode Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystepujac do Konkursu Uczestnik wyraza zgode na publikacje swoich danych, jako

Uczestnika Konkursu (imie i nazwisko), w Serwisie  (http://www.facebook.com) zgode na komunikowanie sie przez Organizatora w zwiazku z Konkursem poprzez konto Facebook.

 


§4 Zasady oraz tryb wylonienia laureatów


1. Aby wziac udzial w konkursie wystarczy:

2. Polubic FanPage WILLOW ORGANICS: https://www.facebook.com/willowbotanics


3. Odpowiedziec na pytanie w komentarzu, pod postem konkursowym na Facebooku:
Odpowiedzieć na pytanie w komentarzu, pod postem konkursowym na Facebooku: Czym zaciekawiły Cię kosmetyki Willow Organics?


4. W trakcie trwania Konkursu Uzytkownik moze dodac tylko 1 Komentarz bioracy udzial w Konkursie. W przypadku dodania wiekszej liczby Komentarzy pod Postem Konkursowym pod uwage bedzie brany pierwszy

chronologicznie Komentarz dodany przez Uzytkownika.

5. Sposród odpowiedzi konkursowych Komisja Konkursowa wybierze zgloszenia, które zostana nagrodzone.

6. Komentarz dodane pod Postem Konkursowym po czasie trwania Konkursu nie sa brane pod uwage przez Komisje Konkursowa przy przyznawaniu nagród.

7. Ogloszenie listy nagrodzonych odbedzie sie najpózniej dnia 14 Grudnia 2017 roku poprzez zamieszczenie ich na Fanpage’u.

 


§5 Nagrody i tryb ich przekazania

 


1. W Konkursie przyznane zostana nagrody w postaci:

❄ 1. Nagroda - Willow Organics Zestaw dla Ciała – Werbena & Róża (Fruity Sugar Scrub & Yellow Rose Body-Olejek do ciała).

❄ 2. Nagroda - Willow Organics Krem do twarzy i ciała – Fruity Mousse

2. Nagrody konkursowe beda wydawane wylacznie w postaci okreslonej niniejszym Regulaminem, bez mozliwosci ich wymiany na inna nagrode rzeczowa ani na ich równowartosc pieniezna.

3. Wartosc nagród przekazanych w ramach Konkursu, ze wzgledu na wartosc ponizej 760 PLN, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokosci 10% wartosci nagrody, stosownie do

obowiazujacych przepisów (dotyczy nagród o wartosci powyzej 760 PLN).

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjetymi przez Organizatora.

5. Fundatorem nagród jest Willow Organics Marika Wójcicka, z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) ul. Kłodzka 13a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer identyfikacji podatkowej NIP 8871799335, REGON 366724540.

 


§6 Wydanie nagrody

 


1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane w postaci posta na Fanpage’u dnia 14.12.2017r.

2. Aby otrzymac nagrode, Uczestnik zobowiazany jest w ciagu 7 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych przeslac wiadomosc prywatna do profilu BEST SKIN CARE zawierajaca dane adresowe oraz numer kontaktowy.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za podanie przez Uczestnika Konkursu blednych danych adresowych.

4. Nagrody dostarczone zostana za posrednictwem firmy kurierskiej, InPost lub poczty polskiej.

5. Nagrody wysylane sa wylacznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraza zgody na przesylanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaze sie niepelnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje wlasnoscia fundatora nagród.

 


§7 Reklamacje

 


1. Reklamacje dotyczace Konkursu moga byc skladane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: info@bestskincare.pl w terminie 7 dni od dnia publikowania na Fanpage’u listy nagrodzonych.

2. Skutecznie zlozone reklamacje beda rozpatrywane niezwlocznie, jednakze nie pózniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postepowaniu reklamacyjnym sa ostateczne.

 


§8 Postanowienia koncowe

 


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spelniaja warunki okreslone w Regulaminie. W tym celu Organizator moze zadac od Uczestnika Konkursu zlozenia oswiadczen, podania danych

badz przedlozenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgloszenie udzialu w Konkursie oznacza, iz Uczestnik Konkursu zapoznal sie z trescia Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Niniejszy Konkurs nie jest gra losowa w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakladach wzajemnych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004, Nr 4, poz. 27. z pózn. Zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009, Nr 201, poz. 1540, z pózn. Zm.)